اشعار زیبای فروغ فرخزاد


آتشی بود و فسرد

رشته ای بود و گسست

دل چو از بند تو رست

جام جادوئی اندوه شکست


اشعار زیبای فروغ فرخزاد


آمدم تا بتو آویزم

لیک دیدم که تو آن شاخه بی برگی

لیک دیدم که تو به چهره امیدم

خنده مرگی


اشعار زیبای فروغ فرخزاد


وه چه شیرینست

بر سر گور تو ای عشق نیازآلود

پای کوبیدن

وه چه شیرینست


اشعار زیبای فروغ فرخزاد


از تو ای بوسه سوزنده مرگ آور

چشم پوشیدن

وه چه شیرینست

از تو بگسستن و با غیر تو پیوستن


اشعار زیبای فروغ فرخزاد


در بروی غم دل بستن

که بهشت اینجاست

بخدا سایه ابر و لب کشت اینجاست

تو همان به که نیندیشی


اشعار زیبای فروغ فرخزاد


بمن و درد روانسوزم

که من از درد نیاسایم

که من از شعله نیفروزم

اشعار زیبای فروغ فرخزاد

اشعار زیبای فروغ فرخزاد